ចុះ​ឪពុកម្តាយ​ទៅ​ណា​ហើយ ម៉េច​ក៏​បណ្តោយ​កូន​ដល់​ថ្នាក់​នឹង​? (Video inside) – CEN