មើល “​បវរ​សុនក​” ចង់​ល្បី​ជាង​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត​ដែល​រួម​គ្នា​ប្រកប​… របរ – CEN