ស្មានថា​ប្តី​ដេកលក់ ខំ​ដាស់​ឡើង​ហូបបាយ មានអី មិនដឹង​ប្តី​ស្លាប់​តាំងពី​អ​ង្កាល់​! ដោយសារ​ខ្យល់គរ​ – CEN