លោក​ថោង ខុន ៖ នឹង​រៀបចំ​ពិព័រណ៍​ទេសចរណ៍​កម្ពុជា​អន្តរជាតិ​លើក​ទី​២ នា​ខែ​តុលា ដើម្បី​សម្រេចបាន​កំណើន​ទេសចរណ៍​ – CEN