អាមេរិក​នឹង​បញ្ជូន​សណ្ឋាគារ​ទៅកាន់​តារាវិថី​របស់​ភព​ព្រះ​ចន្ទ​ – CEN