បញ្ជូន​ព័ត៌មាន​គណនី​ជនជាតិ​អាមេរិក​មក​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដា​រ ដើម្បី​ធ្វើឲ្យ​ប្រសើរឡើង​នូវ​អនុលោមភាពព​ន្ធ​អន្តរជាតិ​ – CEN