សិស្ស​ដឹក​អ្នក​គ្រូបង្រៀន​នៅ​សាលា​ចិន ដើរលេង ដល់​កន្លែង​ចាប់រំលោភ​បានសម្រេច ហើយ​សមត្ថកិច្ច​ចាប់ខ្លួន​ – CEN