ក្រសួងសុខាភិបាល ណែនាំ​ពី​ការបង្ការ​ជំងឺ និង​បញ្ហា​សុខភាព ក្នុងអំឡុង​ពិធីបុណ្យ​ចូលឆ្នាំ​ខ្មែរ – CEN