សម្តេច​តេជោ អរគុណ​ចំពោះ​មិត្ត​ជប៉ុន ដែល​បាន​ជួយ​មកដល់​ប្រទេស​កម្ពុជា ក្នុង​ការស្វែងរក​សុខ​សន្តិភាព​ក្នុង​ការស្តារ​អភិវឌ្ឍ​ប្រទេសជាតិ​ – CEN