សម្តេច​ប្រធានរដ្ឋសភា​៖២០​ឆ្នាំ​ចុងក្រោយ ក្រៅ​ពី​ជោគជ័យ​លើ​ការពង្រឹង​នីតិរដ្ឋ និង​លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ​ហើយ កម្ពុជា​សម្រេចបាន​កំណើន​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់​ – CEN