​ជាងសំណង់​ម្នាក់​ដាច់​បំពង់​ក​ស្លាប់​នៅក្នុង​បន្ទប់ទឹក បង្ក​អោយមាន​ការភ្ញាក់ផ្អើល​ – CEN