រដ្ឋមន្ត្រី​ពាណិជ្ជកម្ម ៖​សំណូមពរ​ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ និង​អាជ្ញាធរ​ខិតខំ​ថែរក្សា​សមិទ្ធផល​វិស័យ​ពុទ្ធសាសនា​ – CEN