បើក​សម័យប្រជុំ​រដ្ឋសភា​លើក​ទី​១០៖ ព្រះមហាក្សត្រ​មាន​ព្រះរាជបន្ទូល​ថា​ ​រដ្ឋសភា​បាន​បំពេញ​តួនាទី​របស់​ខ្លួន​យ៉ាង​ខ្ជាប់ខ្ជួន​ប្រកបដោយ​ប្រសិទ្ធភាព​ – CEN