ចុ​ម​! ក្រែ​ម​លាប​ប​បេ​ឥឡូវ​អាច​បង្ក​គ្រោះថ្នាក់​ដល់​ថ្នាក់​ហ្ហឹ​ង​ផង ឃើញ​ហើយ​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​ហ្មង​! – CEN