ខ្សែ​វីដេអូ​របស់​អង្គការ IOM X ដើម្បី​អប់រំ​ដល់​ស្ត្រី​កម្ពុជា អំពី​ការ​រៀបការ​ដោយ​បង្ខំ​ទៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN