​សហប្រតិបត្តិការ​ប្រចាំ​ប្រទេស រវាង​កម្ពុជា និង​យូ​នី​សេ​ហ្វ ២០១៩-២០៣០ ដើម្បី​កំណត់​រួមគ្នា​នូវ​បណ្តា​អាទិភាព​ក្នុង ក្របខ័ណ្ឌ​ជំនួយ​អភិវឌ្ឍន៍​របស់​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ – CEN