លោក វង សូ​ត ប្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ មុន​នឹង​ខ្ចីលុយ​ពី​ធនាគារ និង​មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ត្រូវ​គិត​ឲ្យបាន​ច្បាស់ ប្រយ័ត្ន​ជំពាក់​បំណុលរត់ចោលស្រុក​ – CEN