ស្រា​បៀរ HEINEKEN និង EDM CAMBODIA ទទួលជោគជ័យ​ក្នុង​ការរៀបចំ​កម្មវិធី​“AFTERLIFE: ASYLUM” ជា​កម្មវិធី​រាំរែក​ដ៏​ធំ​បំផុត​នៅលើ​ទីវាល​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN