​ប្រមុខ​រាជរដ្ឋាភិបាល ស្នើឲ្យ​ជនរួមជាតិ​ទូទាំង​ប្រទេ​សយកចិត្ត​ទុកដាក់​ខ្ពស់ ចំពោះ​សុវត្ថិភាព​ផ្ទាល់ខ្លួន​ – CEN