លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្តិ ៖ បើ​បរិភោគ​ទឹក សូម​នឹក​ដល់​ប្រភព បើ​បរិភោគ​ផ្លែឈើ ត្រូវ​នឹក​ដល់​អ្នក​ដាំ​ – CEN