កិច្ចប្រជុំ​ពិនិត្យមើល​លើ​គម្រោង​អាជីវកម្ម​រ៉ែ​មាស​ក្នុង​ខេត្ត​មណ្ឌលគិរី​ – CEN