ស្រវឹងស្រា​រហូត​ដល់​ឡប់ សំណាង​ល្អ​ប្រពន្ធ​បាន​ចុះ​ពី​ឡាន​មុន​ពេល​ហេតុការណ៍​កើតឡើង​ – CEN