​ប្រកាស​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​ប្រតិ​ប​ត្ដិករ​ទូរគមនាគមន៍ ដែល​ជំពាក់​បំណុល​រដ្ឋ ត្រូវ​ចូល​មក​សងបំណុល ជា​កំហិត​ដែល​ប្រឈម​នឹង​រៀបចំ​សំណុំរឿង​ដាក់​បណ្ដឹង ទៅ​តុលាការ​ – CEN