ជនប្រដាប់អាវុធបាញ់គំរាមពីរគ្រាប់​ នៅប្លុកបារបារាំង – CEN