លោក ងួន ញ៉ិល ៖ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន បំពេញ​តួនាទី​ស្នូល​ទាំង​៣ – CEN