ទើប​តែ​ដឹង​ថា​និយម​នយ័​របស់ LV បាននយ័ថា “Lord Voldemort” (រូប ៤សន្លឹក) – CEN