ចង់​រក្សា​ឲ្យ​ព្រំដែន​នៃ​ប្រទេស​ទាំង​២​កម្ពុជា វៀតណាម ក្លាយ​ជា​ព្រំដែន​សន្តិភាព និង​អភិវឌ្ឍន៍​ – CEN