ស្តាប់​អ្នកជំនាញ​ការបកស្រាយ​ពី​រឿង​ត្រី​ដែល​ត្រូវ​បង្កក​ស្រាប់តែ​រស់​ឡើង​វិញ ពេល​ដាក់​ចូល​ក្នុង​ធុង​ទឹក​ (Video inside) – CEN