ស្រ្តីម្នាក់​ហូប​បួស​ជាង ៣០ ឆ្នាំ ព្រោះ​ចង់រក្សា​ទម្ងន់ ប៉ុន្តែ ពេលនេះ​ស្រាប់តែ​…. – CEN