ទារក​ទើប​អាយុ​១​ខែ​កន្លះ​ធ្លាក់​ចូល​កាំ​ម៉តូ​ស្លាប់​ដោយការ​ធ្វេស​ប្រហែសរបស់​ឪពុកម្តា​យ​ – CEN