គ្រោង​ធ្វើ​កំណាយ​ដើម្បី​ពិនិត្យមើល​រចនាសម្ព័ន្ធ​ស្រះ​អង្គរ វត្ត​មុន​ធ្វើការ​ជួសជុល​ – CEN