ប្រជុំ​កោះ​ចម្លែក អាច​សំឡឹង​ឃើញ​អតីតកាល និង​អនាគតកាល​! (Video inside) – CEN