ស្ថានទូត​អាមេរិក​ប្រាប់​ឲ្យមាន​ការប្រុងប្រយ័ត្ន​ថា​នឹង​មាន​ឧបករណ៍​ផ្ទុះ​ដែល​អាច​មាន​ក្នុង​អំឡុងពេល​ចូល​ឆ្នាំ​ខ្មែរ​ – CEN