សង្វេគ​ចិត្ត​អាណិត​ក្មេង​កើតមក “​ខ្វះ​” ឆ្អឹង​ប្រអប់​ខួរ​ – CEN