កម្ពុជា​និង​កូរ៉េ ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង ការអភិវឌ្ឍ​ប្រព័ន្ធ​សេវា​ការងារ និង​ព័ត៌មាន​ទីផ្សារការងារ​នៅ​កម្ពុជា តាម​អ៊ី​ន​ធើ​ណេត​-WorkNet – CEN