នាយរង​ប៉ុស្តិ៍នគរបាល​រដ្ឋបាល​ឃុំ​ក្រួស ជិះ​ម៉ូតូ ធ្លាក់​ប្រឡាយ ផ្ទប់​នឹង​កាំភ្លើង​អាកា ស្លាប់​ – CEN