សេចក្តីព្រាងច្បាប់ អាជ្ញាប័ណ្ណ បញ្ជា​សម្រាប់​សុខភាព​សាធារណៈ បាន​ពិនិត្យ និង​ឱ្យយោបល់​ឯកភាព​ទាំងស្រុង​ – CEN