លោក ប៉ាន សូរ​ស័ក្ដិ ៖ ប្រព័ន្ធ​បច្ចេកវិទ្យា​ឌីជីថល អាច​បង្ខិត និង​បង្កើត​ភាពងាយស្រួល ដល់​សហ​គ្រាន​ធុន​តូច និង​មធ្យម​ក្នុងការ​ជួប​ជាមួយ​អតិថិជន​ – CEN