ឃុំខ្លួន​ចែ​ហ្គិ​ចដាក់​ពន្ធនាគារ​ខេត្ត​កណ្តាល ដោយ​ចោទប្រកាន់​បី​បទល្មើស​ – CEN