ផ្ទះ​៦​ខ្នង រួម​ទាំង​ទ្រព្យសម្បត្តិ​ត្រូវ​ភ្លើង​ឆេះ​អស់​គ្មាន​សល់​ – CEN