លោក​អធិកា​រង មាន​ទាំង​ឯកសណ្ឋាន និង​សក្តិ​ពេញ​ស្មា នៅតែ​ចោរឆក់​ទូរស័ព្ទ​បាន​សម្រេច​ទៀត​ – CEN