កំពូល​តារា​បង្ហាញ​ម៉ូត Sophie Anderton : អន្ទាក់​គ្រឿងញៀន កាមគុណ​… ប្រសិនបើ​ដឹងខ្លួន​ហើយ​បេ្ត​ជ្ញា​កែប្រែ​វា​ពុំ​…​ហួសពេល​ទេ​ – CEN