បើ​លេងអីចឹងៗ នរណា​មិន​ភ័យ ទាំង​ខ្ញុំ​ទាំង​គេ​ (Video inside) – CEN