អាសូរ​ណាស់​! សត្វ​កវែង​ដ៏​ធំ​ត្រូវជា​ប់ក​នឹង​បង្កៀ​ប​ដើមឈើ និង​ប្រឹង​រើ​បំរាស់​រហូត​ដាច់ខ្យល់ បន្ទាប់​ព្យាយាម​… (​មាន​វីដេអូ​) – CEN