ប្រាប់​ហើយ​ថា​កុំ​ឲ្យ​ស្លៀក​ខ្លី មានអី​ប្តី​សម្រាត​យក​ទៅ​ដុតចោល​! (Video inside) – CEN