អ្នក​ជឿ​ទេ​ថា “​ត្រី​ដែក​” សម្រាប់​ទម្លាក់​ចូល​ក្នុង​សម្ល កំពុង​សង្គ្រោះ​មនុស្ស​ជាង ២​ពាន់​លាន​នាក់​លើ​ពិភពលោក​ – CEN