លោក​ត្រាំ ស្រាប់តែ​សរសើរ​ថា ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ស៊ី បាន​ជួយ​អាមេរិក​ច្រើនជាង​ប្រធាន​រដ្ឋ​ចិន​ណាៗ​ទាំងអស់​ក្នុង​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​ – CEN