ឥណ្ឌា​នឹង​បង្កើន​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ជាមួយ​កម្ពុជា លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN