ទីក្រុង​មួយ​របស់​ចិន​អនុវត្ត​វិធានការ​មួយ​ថ្មី​ចំពោះ​អ្នករំលោភ​សញ្ញា​ភ្លើង​ក្រហម ៖ បាញ់​ទឹក​ដាក់ រួច​ឲ្យ​ឈរ​សំដិល​មុខ​ហ្វូង​មហាជន​ – CEN