ទ្វារ​នៅ​ជប៉ុន អី​ក៏​ចម្លែក​ម្លេះ​?! ទាល់តែ​បង្ហាញ​អា​របស់​នឹង​ទើប​វាបើក​ឲ្យចូល (Video inside) – CEN